Saga > De' > Innihald
printed circuit tIj buv
Apr 12, 2016

pcb printed circuit tIj circuit waw' buv: circuit tIj wav vaj Vas-Dop, chonaDmo', cha'logh vaj-Dop 'ej multilayer printed pcb. common plywood multilayer woDDI' complicated motlh 4 pagh 6-patlh tIj, patlh dozens.

tlha' wej 'elbogh Segh ghaj pcb tIj division:

Vas beq lulaj.

Vas beq (Vas-sidedboards) 'ach basic pcb, 'ay' qIm qaStaHvIS Dop, wire centres latlh DopDaq. SeH neH qaS wires wa' Dop, pcb pong Vas-Dop (Vas-Dop). HoSqu'mo' Vas beq, qaStaHvIS pa' chut lulajpu'bogh tlhegh law' restrictions severe (HoSqu'mo' neH wa' Dop, paths 'ej QuQ ghob'e' ghaH around nIteb pagh Hub'eghtaHvIS wiring), vaj neH earlier circuit qabwIj tIj lo'.